• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2017 r. będzie wynosić: do 445 zł.
Rodzice ucznia składają wnioski do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 do dnia 7 września 2017 roku.
(Wzór wniosku)
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT wystawione imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników oraz kserokopię orzeczenia o kształceniu specjalnym.
Wszelkich informacji udziela p. Joanna Nuckowska i p. Elżbieta Zaniewicz.

ueufk

подсоединение ноутбука к телевизору

как мыть

кисти для макияжа описание каждой

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com